بین المللی / International

در کلیسای خیابان کلمنت منچستر، ما در حال حاضر صفحات را در وب سایت ما برای اعضای بین المللی خانواده و جامعه کلیسای ما در حال توسعه می کنیم.

At St Clement's Church Manchester, we are currently developing pages on our website for international members of our church family and community. 

در روزهای چهارشنبه از ساعت 18:30 یک گروه بین المللی در کلیسای ما در خیابان اشتون قدیمی در اوپنشو میزبانی می کنیم.

We host an international group at our church on Ashton Old Road in Openshaw on Wednesday evenings from 18:30.

در اینجا برخی از مطالعات کتاب مقدس، به فارسی / فارسی ترجمه شده است.

Here are some bible studies, translated in to Persian/ Farsi:

فیلیپین ها / Philippians